پرداخت مبلغ دلخواه

لطفا خریداران گوشی های تلفن همراه شماره تلفن و کدملی که به نام یک نفر باشند را وارد کنید .

مبلغ (تومان):*

نام و نام خانوادگی :*

شماره موبایل:*

توضیحات بابت پرداخت :*

آدرس سفارش :*

مشاور هماهنگ کننده :*