توان 26000 

توان 26000

کولر های گازی با توان 26000